+48.874286386; +48.795931120
11-500 Giżycko, ul.Smętka 22a lokal 21
admin@mazury.info

REGULAMIN

REGULAMIN EMISJI OFERT W KATALOGACH FIRMY
GrupaMazury MARIA EKSTOWICZ
Obowiązuje od 19 marca 2018

OPERATOR – GrupaMazury Maria Ekstowicz, 11-500 Giżycko, ul.Smętka 22a / 21 NIP 8451346934 zarejestrowany we wpisie do ewidencji gospodarczej Burmistrza Miasta Giżycko w dniu 1 maja 2015r
SERWISY OGŁOSZENIOWE OPERATORA – http://mazury.info, http://mazury.club, http://mazury.pro, https://mazury.today, https://mazury.online, http://sprzedam.pro, http://mapamazur.com są prowadzone przez Operatora w języku polskim, stanowiąc forme marketingu realizowanego z myślą o potrzebach właścicieli obiektów handlowych, usługowych oraz noclegowych jak i osób, które zdecydują się z tego typu usług skorzystać
OGŁOSZENIE — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące informacji na temat oferowanych usług zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
OGŁOSZENIODAWCA — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie;
REGULAMIN – niniejszy regulamin.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Zamieszczenie ogłoszenia równoznaczne jest z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. OPERATOR serwisów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników które są niezgodne lub podane przez niego dane są fałszywymi. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.

4. Zamieszczane Ogłoszenie jest dobrowolnym oświadczeniem OGŁOSZENIODAWCY, który samodzielnie ustala jego treść.

5. Zamieszczane Ogłoszenie zamieszczane w Serwisach OPERATORA musi być zgodne ze stanem faktycznym i może zostać zamieszczone w następujących kategoriach:
a. Sprzedam
b. Kupię
c. Wynajmę
d. Inne

6. Każdy Użytkownik może dodać dowolną ilość Ogłoszeń.

7. Dostęp do treści Ogłoszeń jest bezpłatny.

III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję “Dodaj Ogłoszenie” dostępną w Serwisach OPERATORA. Zamieszczane Ogłoszenie składa się z dwóch części:

a. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA – podane przez OGŁOSZENIODAWCĘ dane służą do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji z tytułu emisji Ofert w SERWISACH WWW OPERATORA. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, jak ich upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

b. ZAMIESZCZENIE TREŚCI OGŁOSZENIA – . Dane kontaktowe przesyłane przez OGŁOSZENIODAWCĘ przy wypełnianiu tego formularza będą publicznie dostępne po akceptacji OGŁOSZENIA przez OPERATORA

2. OGŁOSZENIODAWCA akceptuje zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisach OPERATORA poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i Dodanie Ogłoszenia.

3. Dodane przez OGŁOSZENIODAWCĘ Ogłoszenie zostanie opublikowane w wybranych przez niego serwisach po akceptacji przez OPERATORA.

4. Akceptacja Ogłoszenia przez Administratora odbywa się w ciągu 3 dni od daty dodania pełnego Ogłoszenia do Serwisu oraz opłacenia jego emisji zgodnie z dokonanym przez OGŁOSZENIODAWCĘ wyborem na stronie https://mazury.online/cennik-ogloszen

5. Po Akceptacji Ogłoszenia przez Administratora do OGŁOSZENIODAWCY, na adres e-mail podany przy rejestracji konta zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca opublikowanie ogłoszenia w Serwisach OPERATORA.

6. Czas publikacji Ogłoszenia jest zależny od wyboru opcji jaką OGŁOSZENIODAWCA wybrał na stronie https://mazury.online/nasze-uslugi . W tym okresie OGŁOSZENIODAWCA zobowiązuje się uiszczać każdego roku opłatę abonamentową dla wybranej usługi określoną w cenniku dostępnym na stronach serwisu https://mazury.online/cennik-ogloszen na podstawie faktury VAT wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji Konta Po zakończeniu okresu emisji ogłoszenia określonym uprzednim wyborem OGŁOSZENIODAWCY emisja OGŁOSZENIA zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres emisji tożsamy z dotychczasowym wyborem na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE chyba że OGŁOSZENIODAWCA powiadomi OPERATORA drogą elektroniczną 30 dni przed upływem terminu świadczenia usługi ( z adresu e-mail podanego przy rejestracji ) o rezygnacji z jej kontynuowania

7. Ogłoszenie dotyczące tej samej oferty w wybranym katalogu może być dodane tylko raz..

8. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

9. Zabrania się zamieszczania Ogłoszeń o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.

10. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych Użytkowników serwisu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika czy osób trzecich.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, OPERATOR w dowolnym momencie może usunąć Ogłoszenie z Serwisów OPERATORA, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.

12. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w Ogłoszeniu, w szczególności do zmiany jego kategorii jak również jego usunięcia.

13. Dodane ogłoszenie zostanie wyświetlone na serwisach OPERATORA po wyborze i opłaceniu wybranej opcji na stronie https://mazury.online/cennik-ogloszen

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Operator zapewnia ciągłość usługi przez okres jej trwania na podstawie dokonanego i opłaconego wyboru przez UŻYTKOWNIKA zapewniając dostęp do ogłoszenia w internetowej sieci prze 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku chyba że wpływ na jego niedostępność będą miały przyczyny od OPERATORA niezależne ( nieprzewidziane zdarzenia losowe )

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisach www OPERATORA.

5. OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisach www OPERATORA i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

6. Regulamin dostępny jest w Serwisach www OPERATORA. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta.

IV REZYGNACJA Z USŁUGI

1. Zrezygnować z usługi można zmienić na dwa sposoby:

1a. w formie pisemnej,
1b. na odległość (np. telefonicznie)

2. Od świadczonej przez OPERATORA usługi OGŁOSZENIODAWCA może odstąpić składając pisemne oświadczenie w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia rozpoczęcia emisji oferty Termin będzie dotrzymany, jeśli wyślą Państwo oświadczenie przed upływem 10 dni.

2a. Wpłacone na konto OPERATORA środki z tytułu emisji oferty, pomniejszone 0 15 % z tytułu opłat manipulacyjnych, zostaną przelane na konto OGŁOSZENIODAWCY w terminie 14 dni

3. W przypadku niedostępności opłaconej emisji oferty w internetowej sieci przez okres dłuższy jak 48 godzin ( niedostępność oferty w internetowej sieci może być dłuższa jeżeli jest skutkiem zdarzeń losowych niezależnych od OPERATORA )

3a. Wpłacone na konto OPERATORA środki z tytułu emisji oferty, pomniejszone 0 15 % z tytułu opłat manipulacyjnych, zostaną przelane na konto OGŁOSZENIODAWCY w terminie 14 dni

4. W przypadku aktywnej oferty abonamentu 1/36; 2/36; 5/36 OGŁOSZENIODAWCA decydując się na rezygnację z usługi przed upływem wybranego okresu abonamentowego jest zobowiązany do poniesienia opłaty równej wysokości deklarowanego abonamentu w kolejnych latach wybranego okresu abonamentowego

5. Potwierdzenie dezaktywacji usługi dostarczamy Państwu elektronicznie np. na podany przez Państwa w trakcie rejestracji konta adres e-mail lub pisemnie; od tych zmian mogą Państwo odstąpić składając pisemne oświadczenie w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia; termin będzie dotrzymany, jeśli wyślą Państwo oświadczenie przed upływem 10 dni.